مقاله (RUP) Rational Unified Process

مقاله (RUP) Rational Unified Process

مقاله (RUP) Rational Unified Process

قالب فایل : ورد

تعداد صفحات : 47 صفحه

چکیده

با توجه به نیاز روز افزون به استفاده از کامپیوتر و ضرورت توسعه و فراگیری علوم و فنون مربوط به آن به ویژه در زمینه مهندسی نرم افزار و با توجه به فقدان مطالب  و منابع در این زمینه، بر آن شدیم تا گامی هرچند کوچک اما سازنده در این زمینه برداریم. مطالبی که پیش روی دارید حاصل تحقیقات مطالعات و گردآوری نکات مهم و اساسی در زمینه توسعه مهندسی نرم افزار به روش RUP می باشد. امید است که حاصل تلاش مان موثر و مفید واقع شود.

فهرست مطالب

فصل اول

مهندسی نرم افزار و روشهای آن

1-1 مهندسی نرم افزارچیست ؟

2-1 ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته       

3-1 شیء گرایی ومهندسی نرم افزار شیء گرا

4-1 معرفی Unified Modeling Language

5-1 تصورات غلط دررابطه با Rational Unified Process

فصل دوم

مقدمه ای بر( RUP)RationalUnified Process

1-2 RUP چیست ؟

2-2 اصول ضروری RationalUnified Process

3-2 RUP وچرخه تکرار

4-2 فازها، اهداف ونکات اصلی

- فازشروع ( Inception )

- فازشناخت ( Elaboration )        

- فازساخت (Constructin)

- فازانتقال ( Transition )

5-2 نکات اصلی

- چهارعنصراصلی مدل سازی

6-2 نقش ها، فعالیت ها ومحصولات وجریان های کاری

- نقش ها(Roles )

- فعالیت ها(Activites)

- محصولات (Artifacts )

- جریان های کاری (Workflows )

7-2 عناصردیگرموجود در RUP

8-2 ساختارایستای RUP        

9-2 اصول RUP (جریان کاری )        

10-2 تعریف کلی RUP        

11-2 چگونه می توان از RUPنهایت استفاده راکرد

12-2 مواردضروری دریک پروژه RUP

1-12-2 توسعه دید ونگرش

2-12-2 مدیریت برای اهداف

3-12-2 شناسایی وامکان سنجی ریسک ها

4-12-2 عوامل مورد پیگیری

5-12-2 امتحان کردن حالت تجاری

6-12-2 طراحی معماری قطعات سیستم

7-12-2 مراحل ساخت وآزمایش محصول

8-12-2 تصحیح وبازبینی نتیجه ها

9-12-2 مدیریت وکنترل تغییرات

10-12-2 مهیا کردن پشتیبانی ازکاربر

13-2 چرخه اصلی  Rational Unified Process

1-13-2 تصورغلط

2-13-2 نکته مهم

3-13-2 جریان های کاری غیرثابت

فصل سوم    

فازهای RUP

1-3 مقدمه

2-3 فاز  Inception

1-2-3 فعالیت های لازم وضروری درفاز Inception

2-2-3 حیاتی ترین نکات (گلوگاه ها) درچرخۀ حیات  Inception       

3-2-3- ارزیابی معیارها وضوابط

4-2-3 خروجی های الزامی فاز  Inception

5-2-3 طرح توسعه نرم افزار (Software Development Plan )

6-2-3 خروجی های اختیاری فاز  Inception

3-3 فاز  Elaboration

1-3-3 فعالیت های ضروری درفاز  Elaboration

2-3-3 ساختارچرخه حیات فاز Elaboration          

3-3-3 ارزیابی معیارها

4-3-3 محصولات وخروجی های الزامی این فاز

5-3-3 خروجی های اختیاری این فاز

4-3 فازساخت   Construction

1-4-3 ذهنیت مقدماتی ازفاز  Constructin

2-4-3 فعالیت های ضروری درفاز Constructin

3-4-3 نکات مهم درفاز Constructin

4-4-3 معیارارزیابی

5-4-3 خروجی های الزامی فاز Constructin

6-4-3 خروجی های اختیاری فاز Constructin        

5-3 فاز انتقال Transition

1-5-3 فعالیت های ضروری فاز Transition

2-5-3  ارزیابی معیارها

3-5-3  خروجی های فاز Transition

منابع و مأخذ


خرید آنلاین